tytuł pracy doktorskiej: “The Influence of Inertia Forces on Soil Settlement under Harmonic Loading (pol. Wpływ sił bezwładności na osiadanie gruntu poddanego obciążeniu harmonicznemu)”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: mechanika