Charakterystyka głównych kierunków prac naukowo-badawczych:

Działalność naukowa Katedry L-7 obejmuje tematycznie specjalizowane obszary problemowe budownictwa. Prowadzone badania naukowe dotyczą zagadnień ekonomiki, technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie. Charakterystykę kierunków prowadzonych prac badawczych ilustruje tematyka badań wykonanych w Katedrze w ostatnich latach oraz aktualnie prowadzonych.

W zakresie budownictwa można szczególnie wyróżnić problemy takie jak:
modelowanie i symulacja procesów budowlanych; modelowanie technologii i organizacji złożonych procesów budowlanych w warunkach losowych; modelowanie członów decyzyjnych w ramach komputerowego wspomagania zarządzania firmą budowlaną; modelowanie optymalnych struktur zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym; modelowanie strategii przetargowej przedsiębiorstw budowlanych z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych; zarządzanie bezpieczeństwem robót budowlanych; badania wpływu warunków bezpieczeństwa pracy na kształtowanie czasu i kosztów realizacji procesów budowlanych; estymacja i prognozowanie kosztów własnych przedsiębiorstwa budowlanego techniką SSN; systemy oceny realizacji przedsięwzięć budowlanych; zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym w warunkach ryzyka; organizacja przedsięwzięć budowlanych w Polsce; problemy modernizacji i rozwoju przedsiębiorstw budowlanych w Polsce; zagadnienia teorii i praktyki w zakresie działalności marketingowej w przedsiębiorstwie budowlanym; aspekty organizacyjne i ekonomiczne przetargów i kontraktów budowlanych; badania rynku nieruchomości w Polsce; zarządzanie nieruchomościami; finansowanie rewitalizacji miast; wycena nieruchomości.

Do najważniejszych osiągnięć naukowo badawczych Instytutu zaliczane są wyniki prac badawczych w zakresie tematów:
interaktywne zarządzanie procesem budowlanym; maksymalizacja wartości projektów inwestycyjnych; systemy oceny realizacji projektów budowlanych; techniczne i ekonomiczne aspekty projektowania eksploatacji systemów produkcyjnych w budownictwie; projektowanie i analiza efektywności zestawów maszyn i zespołów roboczych przy realizacji złożonych procesów budowlanych; potrzeby remontowo-modernizacyjne i finansowe robót w budynkach mieszkalnych z prefabrykatów; projektowanie i analiza efektywności zestawów maszyn i zespołów roboczych przy realizacji złożonych procesów budowlanych; zasoby oraz analiza możliwości remontowych i modernizacyjnych budynków na starym mieście w Krakowie; rozwój przedsiębiorstw budowlanych w Polsce; model, analiza i prognoza krakowskiego rynku mieszkaniowego.