W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, systematycznie rosną aspiracje edukacyjne społeczeństwa. Wynika to z szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy, jak również z coraz powszechniejszej świadomości, że wykształcenie pozostanie najważniejszym czynnikiem determinującym awans społeczny i zawodowy.

Specyfika nauczania w wyższej szkole technicznej oraz dziedzina inżynierii lądowej, powodują konieczność zapewnienia studentom w trakcie cyklu nauczania dostępu do nowoczesnej bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej, w postaci m.in. dobrze wyposażonych i nowoczesnych laboratoriów.

Obserwuje się również duży postęp naukowy spowodowany m.in. ciągłym rozwojem narzędzi i technologii informatycznych. Stąd właśnie potrzeba wyposażenia uczelni, która prowadzi kierunki studiów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy w nowocześnie wyposażone laboratoria. Rozbudowa bazy badawczo-rozwojowej, służącej celom dydaktycznym, w tym praktycznej nauce zawodu, o nowoczesny sprzęt techniczno – dydaktyczny będzie możliwa dzięki realizacji projektu „Stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska, Kraków”.