Poniższy regulamin obowiązuje od 11 października 2023 r.

REGULAMIN FINANSOWANIA PŁATNYCH PUBLIKACJI ORAZ PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA ZA WYSOKO PUNKTOWANE PUBLIKACJE NAUKOWE I PATENTY (2023-2025)

Regulamin określa zasady i tryb finansowania płatnych publikacji ze środków WIL oraz przyznawania nagród Rektora dla pracowników WIL zatrudnionych na Wydziale na podstawie umowy o pracę oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport (ILGiT).

 

 1. Pracownik WIL, zaliczony do liczby N ma do dyspozycji budżet na publikacje płatne oraz nagrody za publikacje w wysokości zależnej od liczby slotów uwzględnionych w ewaluacji za okres 2022-2025 (maksymalnie 40 000 zł*). W kwotę tę wliczone jest 10 000 zł przyznane w 2022 r. W ramach tego budżetu pracownik może:
  1. opłacić koszty opublikowania artykułów w wysoko punktowanych czasopismach;
  2. otrzymać nagrody za wysoko punktowane publikacje.
 2. Z budżetu można pokryć koszty publikacji artykułów 140 i 200 punktowych. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dziekana WIL, pracownik może pokryć z budżetu również koszty publikacji 100 punktowej.
 3. Nagroda może być przyznana za publikacje w czasopismach posiadających impact factor lub materiałach konferencyjnych, zamieszczonych w wykazie czasopism MEiN, których punktacja (w dniu wydania publikacji) wynosi minimum 140 punktów. Osiągnięcie musi zwiększać wysokość slotów co najmniej jednego autora zaliczonego do N w dyscyplinie ILGiT na WIL.
 4. Nagroda może być przyznana za publikację bezpłatną lub płatną, która została w pełni lub częściowo sfinansowana ze środków pochodzących z:
  1. budżetu, o którym mowa w punkcie 1;
  2. kosztów kwalifikowalnych w ramach grantów zewnętrznych;
  3. kosztów firm zewnętrznych i/lub innych jednostek naukowo-badawczych i dydaktycznych (uczelni, instytutów itd.);
  4. voucherów lub zniżek przyznanych przez wydawnictwo;
  5. kosztów pośrednich projektów badawczych wyodrębnionych na publikacje Open Acces.

W przypadkach określonych w podpunktach b – e do wniosku o nagrodę należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik 4 do niniejszego Regulaminu.

 1. Wysokość nagrody za publikacje wynosi:
  1. 14 000 zł – publikacja za 200 p.;
  2. 8 000 zł – publikacja za 140 p.

Po wyczerpaniu budżetu, o którym mowa w punkcie 1, nagrody za publikacje nie będą wypłacane.

 1. Dodatkowo (poza przyznanym budżetem) pracownik może otrzymać nagrody za udzielone patenty na wynalazki lub prawa ochronne na wzory użytkowe. Wysokość nagrody za patenty/prawa ochronne wynosi:
  1. 14 000 zł – patent europejski lub przyznany za granicą w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju udzielony Politechnice Krakowskiej;
  2. 8 000 zł – patent udzielony Politechnice Krakowskiej przez Urząd Patentowy RP;
  3. 3 000 zł – patent europejski, przyznany za granicą lub przez Urząd Patentowy RP udzielony innemu podmiotowi niż PK, jeżeli autorem lub współautorem patentu jest pracownik WIL;
  4. 2 500 zł – prawo ochronne lub wzór użytkowy udzielony Politechnice Krakowskiej przez Urząd Patentowy RP lub za granicą.
 2. Wniosek o finansowanie publikacji należy złożyć na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu (zał. 1). W przypadku gdy wniosek składa zespół autorski, należy w nim podać procentowy udział współautorów z WIL w pokryciu kosztów publikacji.
 3. W przypadku publikacji, której współautorami są osoby zaliczane do N w innych dyscyplinach lub innych niż WIL jednostkach, przyjmuje się finansowanie proporcjonalne do liczby dyscyplin/jednostek otrzymujących punkty za publikację.
 4. Nagroda jest przyznawana na wniosek autora lub zespołu autorskiego publikacji/patentu. Wniosek o nagrodę składa się na formularzach będących załącznikami do niniejszego Regulaminu (zał. 2a lub 2b oraz zał. 3):
  1. w przypadku osiągnięcia samodzielnego wniosek składa autor;
  2. w przypadku osiągnięcia zespołowego wniosek składa zespół autorski z WIL.
 5. W przypadku gdy o nagrodę ubiega się zespól autorski, jej wysokość przyznawana dla poszczególnych autorów jest proporcjonalna do wskazanego we wniosku ich udziału w przygotowaniu osiągnięcia, niezależnie od stanowiska zatrudnienia na WIL.
 6. Jeżeli punkty za publikację nie zwiększają slotów pracownika, ale zwiększają wartość slotów innego współautora publikacji zaliczanego do N na WIL, kwota nagrody przypadająca na tego pracownika jest zmniejszana o 50%.
 7. Doktoranci Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie ILGiT otrzymują do dyspozycji, na finansowanie wysoko punktowanych publikacji, kwotę 10 000 zł w każdym roku uczestnictwa w SD PK. Doktoranci nie mogą ubiegać się o nagrodę za publikacje/patenty.
 8. Jeżeli współautorem publikacji/patentu jest uczestnik Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie ILGiT, jego procentowy udział w przygotowaniu publikacji powinien zostać uwzględniony we wniosku.
 9. Warunkiem przyznania nagrody za publikację jest zamieszczenie jej w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników PK oraz zgoda na uwzględnienie publikacji w ewaluacji dyscypliny na WIL.
 10. Pracownicy WIL, zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych, planujący przejście do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych, mogą ubiegać się o finansowanie wysoko punktowanych publikacji na zasadach określonych jak dla pracowników zaliczonych do liczby N. Zgoda Dziekana WIL na finasowanie publikacji pracownika dydaktycznego udzielana będzie pod warunkiem, że po zmianie stanowiska zatrudnienia pracownika planowana publikacja zapewni wypełnienie jego slotu na minimalnym estymowanym w danym roku akademickim poziome slotu na kategorię A. Wartość ta będzie ogłaszana przez Dziekana WIL na początku każdego roku akademickiego. Wnioski o finansowanie publikacji dla pracowników dydaktycznych rozpatrywane będą indywidualnie przez Kolegium Dziekańskie.
 11. Każda publikacja/patent może być zgłoszona do nagrody z tytułu niniejszego Regulaminu tylko jeden raz.
 12. Przypadki nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Kolegium Dziekańskie.
 13. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań związanych z ewaluacją dyscypliny lub stanu finansów WIL.

(*) Kwotę wylicza się jako 10 000zł pomnożone przez liczbę slotów pracownika uwzględnianych w ewaluacji dyscypliny.

Załącznik 1 - Wzór wniosku o finansowanie

Załącznik 2a - Wzór wniosku w przypadku publikacji

Załącznik 2b - Wzór wniosku w przypadku patentu

Załącznik 3 - Wniosek do JM Rektora

Załącznik 4 - Oświadczenie

 

 

zatwierdzone: Rada Naukowa 11.10.2023 r.