tytuł pracy doktorskiej: “Modelowanie podziału zadań przewozowych w obszarach zurbanizowanych"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: transport