Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi studia w dwóch trybach:

 • studia stacjonarne - zajęcia prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku
 • studia niestacjonarne (płatne) - zajęcia prowadzone są w dwu- lub trzydniowych zjazdach w piątki, soboty i niedziele, na ogół co dwa tygodnie.

Ze względu na charakter i poziom kształcenia prowadzone są studia:

 • stacjonarne:
  - I stopnia (inżynierskie) - 3,5-letnie
  - II stopnia (magisterskie) - 1,5-letnie
  - III stopnia (doktoranckie) - 4-letnie (wygaszane)
 • niestacjonarne:
  - I stopnia (inżynierskie) - 4,5-letnie
  - II stopnia (magisterskie uzupełniające) - 2-letnie
  - podyplomowe - 1 lub 2-semestralne

Obecnie Wydział Inżynierii Lądowej kształci na kierunkach:

 • budownictwo
 • budownictwo w języku angielskim
 • budownictwo w języku ukraińskim
 • transport

W ramach kształcenia międzywydziałowego WIL prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Gospodarka Przestrzenna i Inżynieria Czystego Powietrza.

W ramach tych kierunków kształcenie odbywa się w specjalnościach (oprócz studiów stacjonarnych I stopnia).

Dla wyróżniających się studentów istnieje możliwość indywidualnego planu i programu zajęć, uzgodnionego z opiekunem naukowym.

Zajęcia prowadzone są w następujących formach:

 • wykłady
 • ćwiczenia audytoryjne
 • ćwiczenia projektowe
 • laboratoria
 • seminaria
 • praktyki w przedsiębiorstwach państwowych lub prywatnych (w tym w firmach zagranicznych).

Wydział Inżynierii Lądowej organizuje również obozy naukowe, obozy sportowe oraz wycieczki szkoleniowe.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy:

 • Magistra Inżyniera (po studiach II stopnia) albo Inżyniera (po studiach I stopnia).

Ukończenie wydziału na kierunku budownictwo, stanowi podstawę do podjęcia przez absolwenta starań o uprawnienia budowlane. Takiej podstawy nie stanowi ukończenie pozostałych kierunków.

Studenci naszego Wydziału mogą realizować fragment studiów w uczelniach zachodnich w ramach stypendiów Erasmus+