Absolwent ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej (procesy, cele rozwojowe, zadania techniczne) oraz pogłębioną szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami. Zapewnia to absolwentowi kompetencje w uczestniczeniu w kształtowaniu środowiska cywilizacyjnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, społecznych, środowiskowych, kulturowych i technicznych oraz zasadami ładu przestrzennego. Do formułowania i rozwiązywania zadań odnoszących się do inwentaryzacji, planowania oraz zarządzania przestrzenią absolwent stosuje wybrane metody pomiarowe, analityczne i symulacyjne, integrując przy tym wiedzę z różnych dyscyplin i dysponując znajomością trendów rozwojowych i innowacji w gospodarce przestrzennej.

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę oraz umiejętności analityczne, kreatywne i negocjacyjne (w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów) z zakresu gospodarki przestrzennej, uszczegółowione w obszarze urbanistyki i planowania komunikacyjnego. W szczególności dotyczy to problematyki: teoria i praktyka urbanistyki; polityka miejska i regionalna oraz marketing terytorialny; uwarunkowania prawne i procedury wykonywania dokumentów planistycznych; uwarunkowanie kulturowe i partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym; metody planowania rozwoju miast, w szczególności ich systemów transportu i logistyki; ochrona i kształtowanie środowiska, w szczególności oddziaływania transportu; ochrona dziedzictwa kulturowego; modelowanie, prognozowanie z wykorzystaniem technik komputerowych (w tym programów do symulacji) w planowaniu przestrzennym, w szczególności w transporcie; systemowe zarządzanie w gospodarce przestrzennej.

  Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:
 • w urzędach miast i gmin, starostwach oraz urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się: planowaniem przestrzennym oraz planowaniem dróg i komunikacji, gospodarką i mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, ochroną środowiska;
 • w urzędach administracji rządowej;
 • w biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
 • w biurach i innych jednostkach planowania i zarządzania transportem;
 • w instytutach naukowo-badawczych związanych z urbanistyką lub transportem przy:
  • sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin;
  • sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • sporządzaniu ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego;
  • opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw;
  • konstruowaniu strategii, programów i wizji rozwojowych jednostek osadniczych;
  • opracowywaniu programów przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
  • wydawaniu decyzji lokalizacyjnych;
  • opracowaniu dokumentu "Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej" (ZRID);
  • opracowywaniu studiów i ekspertyz dotyczących planowania rozwoju sieci dróg ulic i komunikacji zbiorowej oraz zarządzania i funkcjonowania systemów transportowych;
  • opracowywaniu ocen wpływu przedsięwzięć (zwłaszcza transportowych) na środowisko.

Po odbyciu kilkuletniej praktyki absolwenci kierunku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym (w tym w ramach własnej działalności gospodarczej) oraz będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w wyżej wymienionych profesjach i instytucjach.