Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad i techniki planowania przestrzennego, ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej. Studenci tego kierunku uczą się zasad kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, uwzględniając ład przestrzenny oraz wymagania równoważenia rozwoju; opracowywania analiz przestrzennych oraz projektowania i planowania przestrzennego. Nabywają umiejętności: oceny stanu środowiska oraz wpływu zmian w użytkowaniu terenu i inwestycji technicznych na środowisko; planowania i projektowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej oraz związanych z nią obiektów, przede wszystkim w kontekście uwarunkowań, kontroli zmian stosunków wodnych i zmian ekosystemów z wodą związanych. Są przygotowani do wykorzystywania Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) w wielodyscyplinarnych analizach przestrzennych, w procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Studia kształcą specjalistów, którzy dbając o jakość przestrzeni w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego, potrafią współpracować z fachowcami innych branż w procesie rozwoju i kształtowania przestrzeni. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do: uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i w programowaniu sektorowym, ukierunkowanym na podniesienie konkurencyjności struktur lokalnych i regionalnych oraz na przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym (powódź i susza). Mogą także uczestniczyć w procesie zarządzania na szczeblu lokalnym. Posiadają kompetencje doradcy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Potrafią opracowywać dokumenty z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko czy plany rozwoju, zwłaszcza systemów infrastruktury technicznej i transportowej. Wykonują także specjalistyczne analizy inżynierskie i plany z zakresu transformacji przestrzennych (z uwzględnieniem technicznych wymagań różnych form zagospodarowania).

Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole.

Opanowują język obcy na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługują się językiem specjalistycznym z zakresu gospodarki przestrzennej.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego – zwłaszcza w zarządach gospodarki komunalnej i transportu – oraz w jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi i innych branżowo powiązanych z gospodarka przestrzenną; w jednostkach regionalnego samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną; w biurach projektów (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i transportowej); innych jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju.